Team

Team

Surajit Das

Surajit Das

CEO
Sriram Kannan

Sriram Kannan

Founder & CTO
Anurag Khemka

Anurag Khemka

VP Product Management
Rajesh Joshi

Rajesh Joshi

VP Engineering
Suneet Kumar

Suneet Kumar

VP Customer Success
Kavitha Ramachandragowda

Kavitha Ramachandragowda

VP Operations